استراتژی کلی این مجموعه در چهار منظر:

استراتژی مالی:

توسعه و سودآوری پایدار

رشد سودآوری

ارتقا بهره وری

استراتژی فرایندها:

توسعه متوازن فرایندها

مدیریت مشارکتی و غیر متمرکز

توسعه سیستم های اطلاعاتی جامع

تفکر اقتصادی در فرایندها

استراتژی رشد و یادگیری:

توسعه خلاقیت و نوآوری

تفکر سیستمی

توسعه سازمان دانش بنیان

ارتقا دانش و مهارت کارکنان

صیانت از کرامت انسانی

استراتژی ذینفعان:

ارزش آفرینی برای ذینفعان

تعهد به مسئولیت اجتماعی