ویژگی ها

ویژه مناطق معتدل و گرمسیری

۱

حداقل درصد افزایش طول

نسبی  (  %  )

طولی

۲۵

عرضی

۲۵

۲

حداقل مقاومت کششی در نقطه ماکزیمم  ( ۵cm /kg )

طولی

۴۰

عرضی

۳۰

 

۳

جذب آب ۲۸ روزه

حداکثر جذب آب (  %  )

۱

حداکثرکاهش وزن (  %  )

۱

۴

حداکثر انعطاف پذیری در سرما  C۰

صفر

۵

حداقل میزان پایداری حرارتی  C۰

۱۲۰

۶

ضخامت  (mm )

۴±۰.۲

۷

عرض  (mm )

۱۰۰±۰.۱

۸

وزن واحد سطح  (Kg/m۲ )

۴.۱±۰.۲

۹

پوشش سطح رویه

فویل آلومینیوم

۱۰

پوشش سطح زیرین

فیلم پلی اتیلن