مشخصات فنی

ویژگی ها ویژه مناطق معتدل و گرمسیری ۱ حداقل درصد افزایش طول نسبی  (  %  ) طولی ۲۵ عرضی ۲۵ ۲ حداقل مقاومت کششی در نقطه ماکزیمم  ( ۵cm /kg ) طولی ۴۰ عرضی ۳۰   ۳ جذب آب ۲۸ روزه حداکثر جذب آب (  %  ) ۱ حداکثرکاهش وزن (  %  ) ۱ ۴ حداکثر انعطاف پذیری در…

ادامه مطلب